Медицински Университет – Пловдив обявява конкурс по документи за заемане длъжността „Ръководител на Център за компютърни системи и комуникации“.

Медицински Университет – Пловдив обявява конкурс по документи за заемане длъжността „Ръководител на Център за компютърни системи и комуникации“.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

да имат магистърска степен по някоя от следните специалности: Компютърни системи и технологии, Софтуерни технологии, Информатика или близка до тях; най-малко 3 години стаж по специалността; организационни умения и опит; владеене на английски език.

Документи – заявление до Ректора на МУ-Пловдив в свободен текст, CV европейски формат с референции, копие от дипломи и сертификати. Подават се в Отдел „Човешки ресурси“ – бул. В. Април 15А, гр. Пловдив до 15.04.2013 г.