Медицински университет – гр. Пловдив обявява конкурс по документи за заемане на длъжността „медицински лаборант“ към катедра „Обща биология“

Медицински университет – гр. Пловдив обявява конкурс по документи за заемане на длъжността „медицински лаборант“ към катедра „Обща биология“.Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:• образователна степен „професионален бакалавър“: химичен лаборант, медицински лаборант, помощник-фармацевт;• владеене на английски език;• компютърна грамотност;• комуникативност, организираност и работа в екип. Кандидатите да представят заявление, CV в европейски формат,нотариално заверено копие от диплома за професионално образование, сертификати за владеене на английски език, за допълнителни обучения и препоръки (ако има такива).Документите се подават в срок до 30 октомври 2013 г. в отдел „Човешки ресурси“ на Медицинския университет – гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15а, етаж II.