Медицински университет – гр. Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността „медицински лаборант“ към катедра „Анатомия, хистология и ембриология“

Медицински университе – гр. Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността „медицински лаборант“ към катедра „Анатомия, хистология и ембриология“, сектор „Хистология“.

Изисквания : професионален бакалавър „медицински лаборант“.

Необходими документи :

1. Заявление до ректора на МУ – Пловдив – свободен текст;

2. Копие от дипломата за професионална квалификация и приложението към нея;

3. Автобиография – европейски формат;

4. Сертификати, дипломи и други документи – ако има такива.

Документи се подават в канцеларията на катедра „Анатомия, хистология и ембриология“

всеки работен ден ор 8.00 до 13 часа (тел. 032/602 409) до 27.02.2015 г. на адрес : бул. „Васил Априлов“ 15А.