Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент

Държавен вестник, бр. 57 от 09.07.2021 г.
Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование:

  • 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
  • 4.3. Биологически науки: научна специалност „Имунология“ – един; научна специалност „Молекулярна биология“ – един, и двата към Катедра по медицинска биология;
  • 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
  • 7.1 Медицина, научна специалност „Офталмология“ – двама към Катедра по очни болести, всички към Медицинския факултет за нуждите на преподаването на английски език, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
  • Справки и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 200-521.
    4091