Медицинският университет – гр. Пловдив обявява конкурс за длъжността „преподавател по латински език“

Медицинският университет – гр. Пловдив обявява конкурс за длъжността „преподавател по латински език“ към ДЕСО със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-ПловдивКандидатите трябва да подадат в Отдел „Управление на човешките ресурси“ Пловдив 4002, бул. В. Априлов 15 А, Ректорат,тел. 032 / 602 403 на университета следните документи:1. Заявление до Ректора на МУ-Пловдив за участие в конкурса.2. Диплома за висше образование (нотариално заверено копие) с придобита ОКС „магистър“ по класически езици; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; диплома за ОКС „доктор“ (ако има такава).3. Автобиография (в европейски формат).4. Списък (и копия) на публикации и участия в научни форуми (ако има такива).5. Документи за владеене на чужд език и за компютърни умения (ако има такива)6. Документи за трудов стаж ( ако има такива).Дата на публикуване:25.09.2012 г.