Места за хонорувани асистенти

Катедра Анатомия, хистология и ембриология към Медицински университет- Пловдив обявява две места за хонорувани асистенти.

За контакти: +359 886359609
Доц. д-р Атанас Балтаджиев, дм