Междинна конференция за публичност и медийна разгласа за национални и регионални медии

ПОКАНА

МЕЖДИННА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И МЕДИЙНА РАЗГЛАСА ЗА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ

В изпълнение на проект

„Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ)”, договор № BG051PO001-3.3.06-0011

и съгласно

Дейността свързана с осигуряване на публичност и разпространение постиженията на проекта

Екипът за управление има удоволствието да покани всички докторанти, научни ръководители, представители на медии и всички останали заинтересовани страни на

Междинна конференция за медийна разгласа,която ще се състои на

28 април 2014г. от 15:00ч.

в заседателната зала в сградата на Ректората на Медицински университет-Пловдив, бул. В. Априлов 15А

Регистрация на присъстващите ще се извърши на място.

Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн

Зам. Ректор по НИД