Международно признание за преподавател от МУ – Пловдив

Ас. д-р Ангел Джамбов, дм от Катедрата по хигиена и екомедицина взе участие в научна конференция „ISEE 2017 Healthy places, healthy people – where are the connections?“, проведена в периода 24-28 септември 2017 г. в Сидни, Австралия. Там той представи дистанционно доклад на тема „Аналитични предизвикателства в проучванията върху здравните ефекти на зелените площи“.
Като оценка за тази негова разработка задочно му бе връчена наградата Rebecca James Baker Award за 2017 г., която се присъжда за високи научни постижения и принос за подобряване на общественото здраве.
Пълният текст на статията „Градски зелени площи в жилищната среда и психично здраве при младежи: Различни подходи за тестване на множеството механизми водят до различни заключения“ бе отпечатан в авторитетното списание „Environmental Research“ (IF2016 = 3.088).
Д-р Джамбов е завършил Медицинския университет – Пловдив през 2015 година. Сега работи като асистент в Катедрата по хигиена, като в началото на този месец защити дисертация на тема „Шумовото замърсяване от автомобилен трафик – рисков фактор за някои сърдечно-съдови и метаболитни заболявания сред пълнолетното население“. Неговите изследвания са съсредоточени върху
ефектите на шума в околната среда и на градските зелени площи върху здравето на човека.

Пожелаваме на д-р Джамбов още отличия за научната му и академична дейност.