Изходящи студентски мобилности

Видове мобилности

Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.

Образователната мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се, и дава възможност за стаж в друго висше училище или предприятие в чужбина.

Продължителност

Период на мобилност:

 • Минималният период на мобилност на студента (докторанта) с цел обучение е 2 /два/ месеца.
 • Минималният период на мобилност на студента (докторанта) с цел практика е 2 /два/ месеца.
 • Максималният период на мобилност на студента (докторанта) с цел обучение/практика е 12 /дванадесет/ месеца, като максималният брой месеци зависи от броя на месеците, за които има подписано междуинституционално споразумение с приемащата институция
 • Краткосрочна мобилност за обучение и/или стажове за докторанти: от 5 до 30 дни

Един студент може да участва в периоди на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за всеки цикъл на обучение (бакалавърска степен – нива 5 и 6, магистърска степен – ниво 7, или докторска степен – ниво 8), независимо от броя и вида на дейностите за мобилност.

Студентите по Медицина, Дентална медицина и Фармация се дипломират с магистърска степен, поради което общата продължителност на периодите на мобилност на един студент по тези специалности е 24 месеца. Студентите от тези специалности провеждат мобилност с цел обучение по Програмата между втората и последната година на своето обучение в МУ-Пловдив. През последната година на следването си те реализират мобилности с цел практика.

Мобилност с цел практика може да се реализира в рамките на една година след завършване на образованието си.

Мобилност с цел практика по Програма „Еразъм+“ може да се проведе за студенти от 3-ти и 4-ти курс от специалност „Медицина“. Студентите от споменатите курсове биха могли да осъществят летните си стажове с продължителност от 30 работни дни в рамките на стандартната студентска Еразъм+ мобилност с цел практика, която е с продължителност от 60 календарни дни.

Финансиране

Студентски мобилности между програмни държави

За осъществяване на студентската мобилност студентът/докторантът получава финансова индивидуална подкрепа.
Сумата зависи от стандарта на приемащата страна. За студентски мобилности с цел обучение сумите са както следва:

Студенти с цел обучение

Приемаща държава Сума на месец в Евро
Група 1 Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, Норвегия, Швеция
Трети държави, които не са асоциирани към Програмата, от регион 14
600
Група 2 Австрия, Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Италия, Малта, Нидерландия, Португалия, Испания
Трети държави, които не са асоциирани към Програмата, от регион 13
600
Група 3 България, Хърватия, Чешка република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Република Северна Македония, Турция, Сърбия 540

Студенти с цел практика

Приемаща държава Месечна ставка
Група 1 Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, Норвегия, Швеция
Трети държави, които не са асоциирани към Програмата, от регион 14
750
Група 2 Австрия, Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Италия, Малта, Нидерландия, Португалия, Испания
Трети държави, които не са асоциирани към Програмата, от регион 13
750
Група 3 България, Хърватия, Чешка република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Република Северна Македония, Турция, Сърбия 690

Забележка: Студентите и наскоро завършилите студенти, които не получават подкрепа за пътуване, могат да изберат екологично пътуване. В този случай те ще получат еднократна сума в размер на 50 EUR като допълнителна сума към индивидуалната подкрепа.

Студентски мобилности между програмни и партньорски държави.

по сключен договор за периода от 1.8.2022 до 31.7.2024 год. (Колумбия, Израел, САЩ)
Индивидуална подкрепа за студенти/докторанти от програмни към партньорски страни се определя въз основа на следната таблица и е в размер на 700 EUR на месец.

Мобилност от Към Сума
Допустими партньорски страни Страни от Група 1 900 EUR на месец
Страни от Група 2 850 EUR на месец
Страни от Група 3* 800 EUR на месец
Програмни страни Партньорски страни 700 EUR на месец

Сумата е предназначена за отиване и връщане и се определя въз основа на „транспортното разстояние“, което представлява разстоянието между мястото на тръгване (гр. Пловдив) и мястото на пристигане (града на приемащата институция).
Разстоянието може да се определи с помощта на този оn-line калкулатор

Сумата се определя въз основа на разстоянието с помощта на следната таблица:

Транспортно разстояние Сума Екологично пътуване – Сума
между 10 и 99 км 23 EUR на участник
между 100 и 499 км 180 EUR на участник 210 EUR на участник
между 500 и 1999 км 275 EUR на участник 320 EUR на участник
между 2000 и 2999 км 360 EUR на участник 410 EUR на участник
между 3000 и 3999 км 530 EUR на участник 610 EUR на участник
между 4000 и 7999 км 820 EUR на участник
8000 км или повече 1500 EUR на участник

Краткосрочна мобилност за докторанти

Продължителност на физическата дейност Сума (за всяка държава — членка на ЕС, и трета държава, асоциирана към програмата, или трета държава, която не е асоциирана към програмата)
до 14-ия ден от изпълнението на дейността 79 EUR на ден
от 15-ия до 30-ия ден от изпълнението на дейността 56 EUR на ден

Селекция

Основните принципи в Медицински университет – Пловдив за допускане до селекция и класиране за участие на студенти и докторанти по Програма „Еразъм+“ са:

 

 • Конкурсно начало.
 • Гарантирана безпристрастност, прозрачност, справедливост и липса на конфликт на интереси.
 • Пълна информираност за процедурата на селекцията.
 • Пропорционалност и съизмеримост на грантовете.
 • Своевременно обновяване на пълните критерии по селекцията на заинтересованите страни с право на МУ – Пловдив да включи допълнителни критерии за селекция, съпоставими с тези на Европейската комисия.

 

 

Допускане до селекция и класиране за участие на студенти и докторанти от МУ – Пловдив в Програма „Еразъм+“ се основават на определени критерии.

 

 • Право да кандидатстват за селекция за студентска мобилност имат всички студенти и докторанти – български и чуждестранни граждани, които се обучават в Медицински Университет – Пловдив.
 • Студентите трябва задължително да са завършили успешно поне два семестъра в МУ Пловдив преди реализирането на мобилността. Неотдавна завършили висшето си образование могат да участват в стаж, като трябва да бъдат избрани от МУ-Пловдив по време на последната година от обучението и да проведат и завършат своя стаж в чужбина в срок до една година от дипломирането си.
 • Eдин студент може да участва в периоди на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за всеки цикъл на обучение (бакалавърска степен – нива 5 и 6, магистърска степен – ниво 7, или докторска степен – ниво 8), независимо от броя и вида на дейностите за мобилност.
 • Студентите по Медицина, Дентална медицина и Фармация се дипломират с магистърска степен, поради което общата продължителност на периодите на мобилност на един студент по тези специалности е 24 месеца. Студентите от тези специалности провеждат мобилност с цел обучение по Програмата между втората и последната година на своето обучение в МУ-Пловдив. През последната година на следването си те реализират мобилности с цел практика.
 • Студентите от специалност „Медицина“ могат да реализират след 3- ти и 4- ти курс летни стажове с продължителност от 30 работни дни в рамките на стандартната студентска Еразъм+ мобилност с цел практика, която е с продължителност от 60 календарни дни. При завръщането си от приемащата държава, МУ–Пловдив ще признава броя изработени дни и часове съгласно учебния план на спец. „Медицина“. Спазвайки изискването на Програма „Еразъм+“ за минимална продължителност на студентска мобилност с цел практика от 60 календарни дни, следва да се предвиди, че студентите биха могли да пристигнат след официалния старт на академичната година. Това би наложило извиняване на отсъствия им от лекции и упражнения със съгласието на преподавателите по съответните дисциплини, както и Учебен отдел на МУ–Пловдив
 • Студентите трябва да имат успех над 4.00.
 • Студентите не трябва да имат невзети изпити.
 • Студентите/докторантите трябва да докажат ниво на владеене на чужд език (английски или езика на приемащата страна) В2 или по-високо(сертификат за ниво на езикови умения или диплома от завършено средно образование със засилено изучаване на чужд език).
 • Студенти и докторанти, за които мобилността по Програма „Еразъм+“ ще бъде за първи път, са с предимство пред останалите кандидати.
 • При равни други условия предимство имат кандидатите в неравностойно положение, т.е. тези кандидати, които са с по-малко от обичайните възможности (полусираци, майки с малки деца, мигранти). Необходимо е да се представят документи, доказващи неравностойното им положение (акт за смърт, акт за раждане и други).
 • Студенти, които не са български граждани и са одобрени за участие по Програма „Еразъм+“, могат да осъществят мобилност в родната си държава, само ако за въпросната мобилност липсват други легитимни и одобрени участници. Те трябва да докажат пред комисията полезността от тази мобилност, т.е. дали има достатъчна добавена стойност за тяхното обучение/практика. Комисията по селекция по Програма „Еразъм+“ на МУ- Пловдив запазва правото си на преценка.
 • Ако има студенти и докторанти, които желаят да осъществят повторна мобилност в един и същ университет, то те трябва да докажат пред комисията по селекция, че това обучение или практика са полезни за тяхното професионално развитие, т.е. да докажат добавената стойност от тяхната мобилност. Комисията по селекция по Програма Еразъм+ на МУ- Пловдив запазва правото си на преценка.
 • Студенти, които участват в проекти за мобилност в сферата на висшето образование (с цел обучение ли практика), не могат да получават стипендия по Съвместни Магистърски програми (Joint Master Degree) и обратно.

 

 

Желая да кандидатствам

Допускане до селекция и класиране за участие на студенти и докторанти от МУ – Пловдив в Програма Еразъм+ се основават на определените принципи и критерии от горната подсекция „Селекция“.

Датата на селекцията и състава на селекционните комисии се определят със Заповед на Ректора на МУ-Пловдив.

Датата, часът и мястото на селекцията се оповестяват на сайта на МУ – Пловдив, на видни места в различните бази на Университета, и с писма до всички катедри и звена най-късно до 2 седмици преди селекцията.

Желаещите да кандидатстват за студентска/докторантска мобилност е необходимо да подготвят следните документи:

 1. Академична справка (студенти);
 2. Заповед за зачисляване за докторантура (докторанти);
 3. Документ за ниво на владеена на чужд език (английски или езика на приемащата страна) – Сертификат за ниво на езикови умения или диплом от завършено средно образование със засилено изучаване на чужд език;

Документи за участие в селекция се подават eлектронно на интернет страницата на МУ – Пловдив на адрес https://erasmus.mu-plovdiv.bg/application

Документите се преглеждат предварително. С допуснатите в деня на селекцията се провежда кратко събеседване.

При необходимост се осъществява допълнителна оценка на езиковата компетентност на кандидатите с участие на преподаватели от университета.

Когато има повече кандидати за едно място, след избиране на най-подходящия кандидат и при наличие на незаети места, на желаещите се предлага избор от евентуално налични места, за които те имат необходимата езикова компетентност.

При наличие на повече кандидати от наличните места се изготвя резервен списък от кандидати.

При наличие на неизразходвани средства за мобилности по подписания Договор на Медицински университет – Пловдив с Националната агенция, може да се обяви втора селекция.

Окончателният избор дали да бъде приет селектирания студент/докторант е право на приемащата институция.

Преди да замина

Със съдействието на Еразъм офиса, студентът/докторантът осъществява контакт с приемащата институция.

Изпращащата институция (МУ-Пловдив), приемащата институция и студентът /докторантът подписват Споразумение за обучение/практика:

Свали Споразумение за обучение – Learning Agreement for Studies

Свали Споразумение за практика – Learning Agreement for Traineeships

Тези споразумения определят очакваните резултати от обучението/практиката, които да бъдат постигнати в рамките на обучителния период в чужбина, уточняват формалното признаване на обучението/практиката, кредитите, които ще се получат и изброяват правата и задълженията на трите страни.

Наличието на подписано от трите страни Споразумение преди започване на мобилността е необходимо условие, за да замине студентът/докторантът по Програма „Еразъм+“.

Отделните университети имат различни допълнителни изисквания, с които трябва да се съобразява всеки кандидат преди изпращане на документите към съответния университет.

Участникът извършва онлайн оценка на езиковите познания, преди и в края на периода на мобилността. Тестът е за определяне на нивото и не представлява селекционен критерий. Участникът, получил незадоволителна оценка на езиковите си познания, се насочва към онлайн езиков курс.

Преди да се върна

С приключване на мобилността, студентът/докторантът е необходимо да получи от приемащата институция следните документи:

След като се върна

В рамките на 10 дни от завръщането си е необходимо студентът/докторантът да представи в офис Еразъм следните документи с цел отчитане и признаване на мобилността:

 • Сертификат за престой – Certificate of Stay, удостоверяващ продължителността на обучението/практиката на студента/докторанта в приемащата институция
 • Споразумение за обучение/практика – Learning Agreement for Studies/Learning Agreement for Traineeships, oдобрено, подписано и подпечатано от изпращащата институция, приемащата институция и студента/докторанта
 • Академична справка – Transcript of Records, посочваща академичното представяне на студента/докторанта и удостоверяваща признаването на получените кредити за проведеното обучение
 • Сертификат за практика – Traineeship Certificate, за проведената практика на студента/докторанта и удостоверяващ признаването на получените кредити от проведената практика
 • Документи, удостоверяващи датите на излизане и влизане в страната – домакин (копия на билети, бордни карти, документи за платени нощувки, копие от международния паспорт с датите на влизане и излизане от страната-домакин, ако е приложимо, касови бележки за заредено гориво, бележки за платени такси на магистрали). Студентите (докторантите) трябва да са пристигнали най-малко един ден преди започване на периода на обучението/практиката и да си тръгнат най-малко един ден след приключване на периода на обучението/практиката.

Всички гореизброени документи се представят в Офис Еразъм за одобрение.

Заверените от Офис Еразъм копия на Transcript of Records и Traineeship Certificate се легализират във фирма за преводи и легализация от Медицински университет – Пловдив.

Преведените Transcript of Records и Traineeship Certificate се представят от студента/докторанта в Учебен отдел.

Еразъм институционалният координатор представя доклад за проведената мобилност на студента/докторанта на Заместник Ректора по Международно сътрудничество и проектна дейност, Еразъм координатора и Декана на съответния факултет, в който се обучава студента/докторанта. В доклада се потвърждава периода на мобилност на студента/докторанта и признатите кредити, вписани в Transcript of Records и Traineeship Certificate.

Студентът (докторантът) трябва да попълни и представи онлайн отчет (on-line EU survey) най-късно до 15 (петнадесет) дни след края на периода на мобилността.