Обща информация

LIST OF ESN MEMBERS

Angelina Deyanova (President)- a_deyanova@abv.bg

Anila Varkey (Secretary)– anilaabrahamz@hotmail.com

Noor-ul-ain Bari (Trips and events)– noor_bari@hotmail.co.uk

Rhiana Devadasan (Media)– rhiana.devadasan@hotmail.co.uk

Ayman Mustafa El-Zanaty (Media)

Sana Mazhar (Member)– sana_mazhar@hotmail.co.uk

Rockshi Sathiakeerthy (Esn card treasurer)– rockshi@hotmail.co.uk

Sufyan Talih Ajmal (Member)– sufyanajmal@hotmail.co.uk

Sakeena Said (Member)– sakeena_s@hotmail.co.uk

Dilawar Hussain (Trips)– dilawar@gmx.de

Niklas Wisinger (Member)– niklas.wisinger@gmail.com

Ali Bari (Member)– alibari1234@hotmail.co.uk

Welcoming all the incoming Erasmus students on the first event of the semester „Meet and Greet“ by ESN Plovdiv

ESN Plovdiv upcoming trips

Brochure for the trip to Blagoevgrad

Facebook:
Erasmus Student Network Plovdiv
https://m.facebook.com/esnplovdiv/

Instagram:
@esnplovdiv

Обща информация

Повече информация ТУК


Презентация предоставена от ЦРЧР на проведено обучение на 29-30.10.2019 год. в гр. София

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013г.:

„Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити“)
„Младежта в действие“
„Еразмус Мундус“
„Темпус“
„Алфа“
„Edulink“
програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни

Цел на Програма „Еразъм+“

Има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Ключови дейности на Програма „Еразъм+“
Образователна мобилност за граждани (КД 1)
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)
Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

Страни-участнички в Програма Еразъм+

Страните-участнички в програмата са държавите членки на Европейския съюз, както и Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Република Македония и Турция.

Присъждането на Еразъм Харта за Висше образование (ECHE) е предварително условие за всички висши учебни заведения, регистрирани в една от програмните страни, които желаят да участват в проект за мобилност в сферата на висшето образование. С подписването на Еразъм Харта, висшето учебно заведение се задължава да осигури нужната подкрепа за реализиране на мобилностите.

Свали Erasmus Charter for Higher Education 2014 – 2020 – Medical University – Plovdiv

Селекции

Мобилности

Образователна мобилност за граждани (КД 1)

Проектите за образователна мобилност насърчават транснационалната мобилност на обучаеми (ученици от професионални гимназии, студенти, възрастни обучаеми, млади хора и доброволци) и на обучители (университетски преподаватели, учители, обучители, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта).

Образователна мобилност на обучаеми и обучители в сферата на висшето образование:

  1. Мобилност на студенти (докторанти)
   Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.
   Образователната мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се, и дава възможност за стаж в друго висше училище или предприятие в чужбина.
Отделните университети имат различни допълнителни изисквания, с които трябва да се съобразява всеки кандидат преди изпращане на документите към съответния университет.
 1. Мобилност на персонал
  Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друго висше училище в чужбина.
  Образователната мобилност с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина. Също така се осигурява възможност на представители на предприятия да преподават по покана на висши училища в чужбина.

Преди реализирането на обмена между двете институции трябва да е налице така нареченото „Междуинституционално споразумение“, в което са вписани брой мобилности и продължителността на мобилността.

Партньори

Медицински университет – Пловдив има сключени междуинституционални споразумения по Програма “Еразъм+” с повече от 100 висши училища в 22 европейски страни (Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Италия, Испания, Латвия, Литва, Македония, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия) и 13 междуинституционални споразумения с висши училища от 9 партниращи държави – Израел, Колумбия, Индонезия, Казахстан, Армения, Китай, САЩ, Украйна и Руска Федерация.

Подробна информация относно висши учебни заведения – партньори, броят и видовете мобилности, включително по специалности, които могат да се реализират с тях, са представени в следните файлове:

Междуинституционални споразумения с висши учебни заведения в програмни държави

Свали Междуинституционални споразумения с висши учебни заведения в програмни държави

Междуинституционални споразумения с висши учебни заведения в държави – партньори

Свали Междуинституционални споразумения с висши учебни заведения в държави – партньори

Споделено за „Еразъм +“

Еразъм+ студентска мобилност в Universitat de Valencia 2020/2021 г. на Ангелина Деянова, специалност „Дентална медицина“

Еразъм+ студентска мобилност в Wroclaw Medical University 2020/2021 г. на Никол Брънкова, специалност „Дентална медицина“

Медицински факултет към Университета в Ниш РСърбия

Димитрия Желязкова ДЕСО към МУ – Пловдив, Секция по български език

Снимки от “Еразъм ден” в Медицински университет-Пловдив

Снимки от “Еразъм ден” в Медицински университет-Пловдив -16.10.2020g.

Evelina and Venelina – University of Rijeka

Angelina Deyanova – Wroclaw University


Документи

Еразъм Харта за Висше образование

 • Свали Erasmus Charter for Higher Education 2014 – 2020 – Medical University – Plovdiv
 • Erasmus Policy Statement
 • Вътрешни правила по Програма „Еразъм+“ в МУ-Пловдив
 • Ръководство по програма „Еразъм+“ за новия програмен период
 • Партньори

  Междуинституционални споразумения с висши учебни заведения в програмни държави

  Свали Междуинституционални споразумения с висши учебни заведения в програмни държави

  Междуинституционални споразумения с висши учебни заведения в държави – партньори

  Свали Междуинституционални споразумения с висши учебни заведения в държави – партньори

  Изходящи студенти

  Свали Сертификат за престой – Certificate of Stay (обучение)
  Свали Сертификат за престой – Certificate of Stay (практика)
  Свали Споразумение за обучение – Learning Agreement for Studies
  Annex V-Learning agreement studies guidelines
  Свали Споразумение за практика – Learning Agreement for Traineeships
  Annex V-Learning agreement traineeship guidelines

  Сертификат за практика – Traineeship Certificate

  Персонал

  Европейски формат на автобиография

  Свали Споразумение с цел преподаване – Mobility Agreement for Teaching

  Свали Споразумение с цел обучение – Mobility Agreement for Training

  Свали Сертификат за престой – Certificate of attendance (teaching)

  Свали Сертификат за престой – Certificate of attendance (training)