Микробиология

Дата на публикуване : 27.07.2016
Професионално направление : 4.3. Биологически науки
Научна или учебна специалност : Микробиология
Факултет : Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено : Катедра „Микробиология и имунология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г
Кандидати : 1. д-р Тихомир Мишев Дерменджиев, дм
Заповед на ректора № 1506/28.06.2016г.
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф.  д-р Мариана Мурджева, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн Външен Член Становище
3. проф. д-р Грозданка Лазарова, дм Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Енчо Савов, дмн Външен Член Становище
5. проф. д-р Емма Кьолеян, дм Външен Член Рецензия
6. доц. д-р Галина Железова, дм Външен Член Становище
7. доц. д-р Михаил Петров, дм МУ Пловдив Член Становище
резервни членове :

Заключителното заседание на журито :  

 26.09.2016г., 14 часа във Втора аудитория, аудиторен комплекс на МУ – Пловдив