Мина Мирославова Пенчева

Мина Мирославова Пенчева

Дата на публикуване: 09.01.2019 г.
Професионално направление: Биологически науки
Докторска програма: Клетъчна биология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“
Тема на дисертационния труд: Значение и клинично приложение на тестикуларния ангиотензин – конвертиращ ензим като биомаркер за фертилитет при мъжа
Научен ръководител: Проф. д-р Ивета Коева, дм
Заповед на Ректора Р – 20/07.01.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ивета Антонова Коева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Сорен Борос Хайрабедян, дбн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн Външен Член Становище
5. Доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

14:00 ч. на 11.02.2019 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.