Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурси за стипендии, отпуснати съгласно Протокола за сътрудничество и обмен между Република България и Украйна за учебните 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 години.

Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурси за стипендии, отпуснати съгласно Протокола за сътрудничество и обмен между МОМН на Република България и Министерството на образованието и науката, младежта и спорта на Украйна за учебните 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 години.Стипендиите са предназначени за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани – студенти, докторанти, преподаватели и изследователи в украински висши училища през академичната 2013/2014 г., както следва:І. Три стипендии за пълен срок на обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ или „магистър“;ІІ. Една стипендия за пълен срок на обучение в образователната и научна степен „кандидат на науките“ („доктор“);ІІІ. Стипендии за специализации и научни изследвания с обща продължителност 9 месеца.Обучението, изследователската работа и специализациите се провеждат във висши училища от системата на Министерството на образованието и науката, младежта и спорта на Украйна.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯОдобрените кандидати са освободени от такса за обучение съгласно украинското законодателство. Те имат право на настаняване в студентско общежитие при условията на украинските граждани и на хранене в студентски стол срещу заплащане. Стипендията се осигурява от българската страна.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ1. Да са български граждани;2. Да владеят украински или руски език.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕА. За обучение в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър:- Да са студенти в първи курс, редовно обучение в български държавни висши училища през учебната 2012/2013 г. с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър“ 4.50.Б. За обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“:- Да са завършили висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ във висше училище на Република България със среден успех от дипломата не по-нисък от „много добър“ 4.50.

В. За докторантура, специализация и научни изследвания:- Да работят на щатна длъжност като преподаватели или изследователи в държавни висши училища или научни организации, а докторантите – да са записани в редовна форма на обучение в български държавни висши училища или научни организации.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование“ с опис на приложените документи и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН.2. Автобиографична справка, с посочени домашен и електронен адрес, и телефони за връзка.3. Мотивация.4. Копие от личната карта.5. Академична справка за успеха и формата на обучение (за кандидатите по т. А).6. Копие от диплома за висше образование (за кандидатите по т. Б и В).7. Копие от документ за владеене на украински или руски език (ако има такъв), или диплома за завършено средно образование с профил съответния чужд език. Не се изисква за студенти от професионално направление „Филология“, изучаващи съответния език.8. Работна програма (за докторантите – реферат по научната тема) до 2 страници.9. Копие от диплома за научна степен.10. Две препоръки от водещи специалисти в съответната област.11. Списък на научните публикации.12. Договор за повишаване на квалификацията съгласно чл. 234 от Кодекса на труда за периода на специализация, а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител.13. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи в дирекция „Висше образование“ и дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ на МОМН кратък отчет за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя.

Документите по точки 8 до 12 включително се представят само от кандидатите за докторантура, специализация и научни изследвания.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А до следните дати включително:• за обучение в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ – до 15 март 2013 г;• за докторантура, специализация и научни изследвания – до 12 март 2013 г.

С кандидатите ще се проведе събеседване в МОМН, както следва:• с кандидатите за обучение в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ – на 20 март 2013 г. от 10.00 часа.• с кандидатите за докторантура, специализация и научни изследвания – на 15 март 2013 г. от 10.00 часа.За справки – стая 530 или 529, тел. 9217 530, 9217 529 или 9217 543.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.