МНД „Асклепий“ се развива и разширява дейността си

Младежкото научно дружество „Асклепий“ е създадено през 1990 г. Първоначално целта е да се възстановят кръжоците и да се активизира научната дейност на младите преподаватели и студенти.

Дружеството поддържа и създава нови контакти с научни организации и колективи от страната и чужбина.

През есента на 1997 г. в Пловдив се провежда І Балкански конгрес по медицина и стоматология за студенти и млади учени, през 1998 г. – в гр. Бурса, Република Турция, следван от конгрес в гр. Букурещ, Румъния през 1999 г.

През 2000 г. се провежда конгрес в гр. Охрид, Република Македония, 2001 г. в гр. Йоанина, Република Гърция и през 2003 г. отново в гр. Пловдив.

През годините в работата на дружеството се включват много млади учени от Университета като проф. д-р Ст. Костянев – настоящ ректор на МУ – Пловдив; проф. д-р Н. Бояджиев, дм – декан на МФ, проф. д-р Вл. Сираков – дългогодишен секретар на дружеството; проф. Н. Матева – зам.-декан на ФОЗ; проф. д-р М. Стойкова; проф. д-р М. Семерджиева; проф. д-р Ив. Иванов; д-р Хр. Шипков.

От многобройните студенти участници някои в момента са вече преподаватели в Университета, което е доказателство, че МНД „Асклепий“ е изпълнило мисията си. Такива имена са проф. д-р Р. Стефанов – декан на ФОЗ, също изпълнявал длъжността секретар; доц. д-р Б. Владимиров; д-р Н. Сираков, дм; д-р Т. Кацаров, дм; д-р Б. Нончев, дм и др.

През 2012 г. ръководството на МНД „Асклепий“ беше поето от проф. д-р Благой Маринов, като най-неотложните задачи бяха възстановяване на дейността на дружеството в пълен обем, осъвременяване на Устава и промяна на структурата и организацията на ръководните органи.

През 2013 г. се проведе Общо събрание на МНД „Асклепий“, на което беше приет нов устав. Подчертана беше и необходимостта от индивидуалната работа със студентите и стимулиране на израстването на талантливи личности, които постоянно да подмладяват кадровия състав на нашия Университет. Обсъдени бяха и редица предимства, от които да се ползват членовете на МНД „Асклепий“, включващи:

  • Намалени такси, приоритетна регистрация и др. при участие в мероприятия на дружеството.
  • Включване във вътреуниверситетски и национални научни проекти.
  • Достъп до консултации и методична помощ при изготвяне на презентации и постери за научни форуми.

Проф. д-р Б. Маринов, дм беше преизбран на председателския пост, избран беше и нов Управителен съвет, като беше спазен принципът, заложен и в новоприетия устав на МНД „Асклепий“, а именно квотно участие на преподаватели и студенти/докторанти от всички факултети на МУ – Пловдив.

През 2014 г. „Наука и младост“ протече вълнуващо, с рекорден брой регистрирани участници. За първи път в рамките на конкурса се състоя и научно-практически семинар (workshop) по молекулна медицина на английски език с международно участие, ръководен от проф. д-р Виктория Сарафян, дмн.

През 2015 г. ежегодният конкурс „Наука и младост“ беше част от Научната сесия, посветена на 70-годишнината на МУ – Пловдив. Над 200 участници представиха научните си разработки по секции. Най-добрите научни постижения бяха премирани от научно жури.

Сборникът „Наука и младост“ 2015 г. съдържа 35 доклада от научната сесия, а най-добрите разработки получиха право на публикуване в списание Folia Medica.