Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии

ОБЯВА

            Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати от Министерството на културата, образованието и вероизповеданията на Република Гърция в рамките на Програмата за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителствата на Република България и Република Гърция

           

Стипендиите са предназначени за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани в гръцки университети през академичната 2015-2016 г., както следва:

           1.  Eдна стипендия за пълен срок на обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър”;

           2. Една стипендия с продължителност 10 месеца за следдипломна специализация или за научни изследвания.  

ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Да са български граждани. Да владеят писмено и говоримо гръцки или английски или френски език.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ

      А.  За пълен срок на обучение в ОКС „бакалавър”:

Да са студенти, записани в първи курс – редовно обучение в български държавни висши училища за придобиване на ОКС „бакалавър“ или „магистър“ след завършено средно образование през учебната  2014-2015 г., с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър” 4.50; Към датата на конкурса да не са навършили 25 години.

                  Б. За следдипломна специализация или  научни изследвания

Да работят като преподаватели или изследователи на постоянен трудов договор в държавни висши училища или научни организации, а за докторантите – да са записани в редовна форма на обучение в български държавни висши училища или научни организации. Да не са ползвали подобна стипендия през последните 3 години. Да са на възраст до 50 години.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование” с опис на приложените документи. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони за връзка и информация за ползвани стипендии, отпуснати чрез МОН. Копие от личната карта. Мотивация. Академична справка за успеха и формата на обучение (за кандидатите по т. А). Копие от дипломата за средно образование (за кандидатите по т. А). Копие от международно признат документ за владеене на гръцки или английски или френски език (за кандидатите по т. А не е задължителен). Копие от диплома за висше образование, научна степен. Работна програма. Две препоръки от водещи специалисти в съответната научна област. Списък на публикациите (ако има такива). Покана от държавен университет или институт от приемащата страна с уточнен работен език. Договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализацията, а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортни разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи на дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” в МОН кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя. Кандидатите по т. А следва да декларират още, че ежегодно ще удостоверяват с документ пред МОН и пред българското висше училище, в което са приети, че са изпълнили учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

        Документите по точки от8 до 13 включително се представят само от кандидатите за следдипломна специализация и научни изследвания.

        Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, до 17 март 2015 г. включително.

        С кандидатите ще се проведе индивидуално събеседване в МОН на 20 март 2015 г. от 10.00 часа.

       За справки тел. 02 9217 530, 02 9217 784 или 02 424 1111.

      Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Съгласували:

Проф. Николай Денков, заместник-министър:

Климент Христов, началник на отдел „Връзки с обществеността”:

Ина Попова, директор на дирекция „Международно и европейско сътрудничество”:

Галина Дреновска, началник на отдел в дирекция „Висше образование“:

Изготвили:

Венко Божанов, главен експерт в дирекция „Висше образование“:

Аделина Стефанова, главен експерт в дирекция „Висше образование“: