Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати в рамките на Програмата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Словашката република

О Б Я В А

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати в рамките на Програмата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Словашката република

Стипендиите са предназначени за обучение на български граждани през академичната 2014-2015 година, както следва:1. Шест стипендии за частичен срок на обучение на студенти с продължителност по 5 месеца;2. Пет стипендии за участие в едномесечен летен езиков курс по словашки език за студенти и преподаватели

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ1. Да са български граждани;2. Да владеят словашки език;3. Възраст: за студентите – до 30 г., за преподавателите и изследователите – до 55 г.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕА. За частичен срок на обучение на студенти:- Да са студенти в български държавни висши училища през учебната 2013/2014 г. в редовна форма на обучение с успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър“ 4.50;- Да не са в първата или в последната година на обучението, когато са записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ или „магистър“ след завършено средно образование, или- да са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ след завършена степен „бакалавър“ или „магистър“.

Б. За летен езиков курс по словашки език1. Да са студенти в български държавни висши училища през учебната 2013/2014 г. в редовна форма на обучение по специалността „Славянска филология“ с успех от завършените семестри не по-нисък от „добър“ 4.00.- Да не са в първата или в последната година на обучението, когато са записани за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ или „магистър“ след завършено средно образование, или

– да са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ след завършена степен „бакалавър“ или „магистър“.2. Да са преподаватели или изследователи в областта на славистиката.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование“ с опис на приложените документи;2. Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони за връзка и информация за ползвани стипендии, отпуснати чрез МОН;3. Копие от личната карта;4. Мотивация;5. Академична справка за успеха и формата на обучение (за студентите);6. Копие от международно признат документ за владеене на словашки език. Не се изисква за студенти от професионалното направление „Филология“, изучаващи словашки език;7. Копие от диплома за висше образование, научна степен (за преподавателите);8. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортни разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи на дирекция „Висше образование“ и дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ в МОН кратък отчет за обучението и финансово-битовите условия на престоя.Кандидатите по т. А следва да декларират още, че ще удостоверят с документ пред българското висше училище, в което са студенти, че са изпълнили учебните си задължения в чуждестранното висше училище.Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, до 25 април 2014 г. включително.

С кандидатите ще се проведе индивидуално събеседване в МОН на 29 април 2014 г. от 10.00 часа.

За справки тел. 9217 530, 9217 784 или 9217 529.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.