МУ– Пловдив беше домакин на „HOPE – HOW ONCOGENETICS PREDICTS & EDUCATES“

Медицински университет – Пловдив беше домакин на третата международна работна среща, като партньор в проект HOPE – HOW ONCOGENETICS PREDICTS & EDUCATES 2018-1-RO01-KA202-049189
по програма Еразъм + – Ключово действие „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.

Срещата се проведе от 20 до 23 ноември 2019 г. във ФОЗ. Участваха партньори от УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ ГРИГОРЕ T. ПОПА ЯШ (Румъния), ЦЕНТЪР ЖАН ПЕРЕН, КЛЕРМОН ФЕРАН (Франция), УНИВЕРСИТЕТА В СЕГЕД (Унгария), ФОНДАЦИЯ ЕВРОЕД ЯШ (Румъния), АСОЦИАЦИЯ РОХЕЛТ БУКУРЕЩ (Румъния) .

Те бяха приветствани от доц. д-р Ростислав Костадинов, зам. -декан по МСПД на Факултета по обществено здраве и проф. Нонка Матева, дм, ръководител на проекта от МУ-Пловдив.

В рамките на работната програма бяха обсъдени въпроси, свързани с разработването на ръководство за обучение за високотехнологична и специализирана интервенция в областта на онкогенетиката, както и за придобиване на задълбочени познания и професионален опит в областта на специализираните дейности в отделение по онкогенетика.

В социалната програма на гостите беше включено посещение на Тренировъчния симулационен център на МУ-Пловдив, молекулярно-генетичната лаборатория към новия център по компетентност „ПЕРИМЕД“, както и посещение на Стария град и разглеждане на други забележителности на Пловдив.