МУ-Пловдив – част от иновативния проект МАГНЕТ

МУ-Пловдив част от иновативния проект МАГНЕТ

I.Проект MAGNET (Managerial And GoverNance Enhancement through Teaching) е споразумение  между Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) и 12 висши училища на държави от Западните Балкани с фокус върху университетската педагогика – педагогическите и дидактически знания, умения и разбирания, от които академичният учител се нуждае, за да подобри начина си на преподаване и процеса на учене на студентите. Координатор на Проекта е Тракийският университет „Демокрит“, Гърция.

В МУ-Пловдив проектът се изпълнява от екип, ръководен от Проф. д-р Ани Белчева, дм, Заместник Ректор по Учебна дейност и Координатор на проекта за България.

Главната цел на този проект е да се създаде консорциум от висши учебни заведения, споделящи новата парадигма за усъвършенстване на университетската педагогика.

В рамките на проекта MAGNET преподавателите на всички 12 участващи партньори от 8 държави в региона на Западните Балкани ще могат да осъществят сътрудничество на вътрешнонационално, регионално и междурегионално ниво. Очаква се това партньорство да доведе до създаването на мрежа от центрове за преподаване и учене (Centers for Teaching and Learning).

Основните цели на проекта включват създаване на центрове за преподаване и учене,  трансфер на ноу-хау, разпространение на образователни материали и създаване на устойчива мрежа BalkaNetUP (Балканска мрежа за университетска педагогика). Функционирането на тази мрежа ще помогне усъвършенстването на университетската педагогика, основен стълб за прилагането на Европейското пространство за висше образование.

Създаването на устойчива Балканска мрежа за университетска педагогика е новаторска идея за споделяне на иновативни всеобхватни методи и инструменти за преподаване и учене във  висшите училища на страните от Западните Балкани. Трансферът на ноу-хау ще се осъществи от страни, които имат действащи Центрове за преподаване и учене, към останалите страни партньори.

Дейностите по проекта за постигане целите включват: проучване и анализ на нуждите на преподавателския състав за всички участващи висши училища, създаването на центрове за преподаване и учене, стартиране на Балканска мрежа за университетска педагогика за комуникация и споделяне на всички резултати от проекта MAGNET, разработване на курсове за обучение, базирани на анализа на нуждите, съвместната работа на партньорите чрез уебинари, присъствени срещи, семинари и конференции и др.

При осъществяване на дейностите ще се прилагат иновативни методи, нови инструменти и ориентирани към  студентите подходи и приложения, съобразени както с развитието на висшето училище, така и с културата и спецификата на академичната и учебната общност.

Очакваните резултати са внедряване на модерни, иновативни, трансформиращи, ориентирани към студентите обучителни стратегии във висшите училища на Западните Балкани, формиране на BalkaNetUP чрез интегриране на знания, добри практики, споделен опит за академичните образователни процеси, създаване на центрове за преподаване и учене във висшите учебни заведения, стартиране на e-Net в подкрепа на BalkaNetUP и постоянно надграждане  на методите на преподаване и учене.

Срокът за изпълнение на Проекта е от декември 2022 год. до ноември 2025 год.

–––

II.От 16 до 18 февруари  2023 г. в Александруполис, Гърция, се проведе първа присъствена работна среща на участниците. Присъстваха  представители от всички 12 партньори от 8 държави – Гърция, Албания, Сърбия, Черна гора, Косово, Босна о Херцоговина и България.

От МУ-Пловдив участваха Проф. д-р Ани Белчева, дм, Зам. Ректор по УД и Координатор на проекта за България, и София Гонева – представител на Еразъм офис на Университета.

Участниците в срещата фокусираха усилията си върху стартирането на Балканска мрежа  за университетска педагогика от Центрове за преподаване и учене ( за страните от Западните балкани (BalkanetUP). Чрез центровете /CTL/във висшите училища ще се въведат иновативни методи и инструменти за преподаване и учене, ориентирани към студентите образователни подходи, като се осигури дигитализация и цифров инструментариум в процесите на усвояване на учебния материал.

В програмата бяха включени: дискусия за ролята от функциониране на CTL в университетите и тяхната доказана добавена стойност за изграждане на преподавателски капацитет,информиране за цели, структура и дейности по изграждане на BalkanetUP, мерки за осигуряване на качеството във висшето образование.

На срещата, освен богатия лекториум, подготвен от домакините-координатори, членовете-участници имаха възможност за съвместна работа в малки групи, в които можеха да обсъждат оптималните функции, които ще се поемат от CTL, за повишаване на качеството на образователния процес: семинари, лекции, MOOCS, открит диалог за добри практики, и др.

Парньорите от LOGOS College University запознаха присъстващите с плана за действие по качеството. Представителите от университета в Патра представиха методология на  проучването за анализ на нуждите, което всеки партньор ще проведе и анализира в условията на собствения университет.

В рамките на срещата се проведе и еднодневна конференция на CTL на Democritus University of Thrace (Гърция), на тема „Цикли на обучение в Университетска педагогика” – демонстрация на успеха на CTL и положителните резултати, постигнати от внедряване дейността на CTL в преподавателската практика.