Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент

Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование:

  7. Здравеопазване и спорт,

 • професионално направление 7.1. Медицина:
  1. научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология“ – двама към катедра „Обща и клинична патология“;
  2. научна специалност „Обща хирургия“ – един към катедра „Специална хирургия“;
  3. научна специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ – един към катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“, секция „Пластично-възстановителна, естетична хирургия и термична травма“;
  4. научна специалност „Онкология“ – един към катедра „Клинична онкология“, секция „Лъчелечение и нуклеарна медицина“;
  5. научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)“ – един към катедра „Клинична онкология“, секция „Лъчелечение и нуклеарна медицина“, всички на Медицински факултет;
  6. научна специалност „Микробиология“ – един към катедра „Микробиология и имунология“ на Фармацевтичен факултет;
 • професионално направление 7.2. Стоматология,
  1. научна специалност „Терапевтична дентална медицина“ – трима към катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“;
  2. научна специалност „Детска дентална медицина“ – четирима към катедра „Детска дентална медицина“;
  3. научна специалност „Орална хирургия“ – един към катедра „Орална хирургия“ на Факултет по дентална медицина, всички за нуждите на преподаването на английски език със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

  Справки и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 200-521.