МУ Пловдив реализира грандиозен проект за 23.5 млн. лева – Plovdiv24.bg

Медицински университет – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“ и Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ – БАН, София, реализират проект Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД), финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Водеща организация в проекта е МУ – Пловдив. Общият бюджет на проекта е 23 472 018,71 лв., от които 19 951 215, 91 лв. финансиране от ЕС, Европейски фонд за регионално развитие, и 3 520 802,80 лв. национално финансиране. Срок на изпълнение на проекта е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023 г.

На пресконференция в 5 аудитория на Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив бяха представени вече получилите международно признание ранни иновации на изследователския екип по проекта в сферата на нови биоматериали и биосензори. Беше съобщена и информация за изградената до момента научна инфраструктура в трите организации, участващи в проекта, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

В пресконференцията участваха проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм, ректор на МУ – Пловдив и член на научния екип на проекта; чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, ректор МУ – Пловдив и ръководител на проекта; проф. д-р Борис Шивачев – ИМК „Акад. Иван Костов“ – БАН, член на научния борд на проекта; проф. д-р Илия Илиев – ПУ „Паисий Хилендарски“, ръководител на научна група на проекта, председател на научния съвет на проекта; проф. Теменужка Йовчева – ПУ „Паисий Хилендарски“, ръководител на научна група на проекта; проф. Нина Димчева – ПУ „Паисий Хилендарски“, ръководител на научна група на проекта.

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност, насочен към ф ормиране на нова иновативна научноизследователска инфраструктура, фокусирана в една от приоритетните области за развитие на научните изследвания на национално и европейско ниво – технологии, свързани със здравето.

Научноизследователските и иновационните дейности са в областта на персонализираната медици, с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори. Разработените иновативни методологии и алгоритми ще бъдат защитени като полезни модели или патенти с цел трансфер на технологии и последваща реализация с висока обществена полза.

Главната цел на проекта е повишаване нивото на пазарна ориентация на научноизследователската дейност в МУ-Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“ и ИМК-БАН чрез развитие на капацитет за съвместни научни изследвания и иновации, откриване на възможности за партньорства с бизнеса, технологично развитие на нови и значими иновации и научни продукти и интегрирането им в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики в областта на Персонализираната иновативна медицина.

Дейността на Центъра за компетентност е в три основни направления: молекулярно-биологични методологии за приложение в персонализираната медицина и прилагане на персонализиран подход при терапията на критично болни пациенти; иновативни лекарствени носители за прицелна терапия и персонализирана медицина; биоинженерни технологии и биосензори.

В рамките на проекта ще бъдат изградени 8 специализирани лаборатории и обособени 2 научно-изследователски системи със съвременно научно оборудване за осъществяване на научно-изследователска дейност от специалисти в различни области: медицина, молекулярна биология, генетика, онкология, геномна медицина, фармация, биохимия, химия, биотехнологии и др. Предвижда се реализация на 12 мащабни иновационни научно-изследователски програми, в които ще бъдат включени водещи национални и чуждестранни изследователи.
Центърът ще генерира нов опит в научните изследвания и иновации за постигане на технологични решения и научни продукти в приоритетни икономически области. Ще се натрупа опит в комерсиализация на резултатите от научните изследвания и на технологичните разработки и като краен резултат – ефективна и приложима научно-изследователска дейност в полза на икономическия растеж и повишаване качеството на живот в страната.

Към настоящия момент в МУ – Пловдив са извършени строително-ремонтни дейности за „Лаборатория за лекарство-доставящи системи и персонализирана медицина“ на обща стойност 29 000 лв. В ПУ „П. Хилендарски“ са извършени строително-монтажни работи за комплекс от специализирани лаборатории – експериментална база за пилотни продуктови образци и анализът им, на обща стойност 923 000 лв. В ИМК-БАН са извършени строително-монтажни дейности за „Лаборатория за физико-химично охарактеризиране на лекарствени средства“ на обща стойност 60 000 лв.
До момента е доставено оборудване за новите лаборатории и системи, съответно: МУ – Пловдив – планирано оборудване за 8.06 млн. лв., доставено за 4.3 млн. лв.; ПУ „П. Хилендарски“ – планирано оборудване за 6.5 млн. лв., доставено за 1.3 млн. лв.; ИМК-БАН, София – планирано оборудване за 1.4 млн. лв., доставено за 640 хил. лв.

Сключени са 51 договора по 21 процедури, като общата стойност е над 15 млн. лв. В рамките на проекта са стартирани 12 амбициозни научно-изследователски програми:

– в МУ – Пловдив: в сферата на онкологични заболявания и критично-болни пациенти и Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства;

– в ПУ „П. Хилендарски“: молекулярни биомаркери, имунобиомаркери, биокатализатори и БАВ, биополимери, биосензори;

– ИМК-БАН: Фицико-химичен контрол на иновативните лекарствени форми.

По проекта се осъществява и научна дейност. До момента МУ-Пловдив има принос към лечението на злокачествени лимфоми в детска възраст и иновативни лекарство-носители; ИМК-БАН – физикохимични моделни системи за лекарства и лекарство-носители биополимери, наночастици и техните комбинации; ПУ „П. Хилендарски“ – международно признание с четири патента и защитени модели в областта на нови биоматериали и биосензори.

Автор: Диана Бикова
plovdiv24.bg