МУ – Пловдив участва в проект HOPE – HOW ONCOGENETICS PREDICTS AND EDUCATES

Медицински университет-Пловдив е част от международния екип, спечелил проекта HOPE – HOW ONCOGENETICS PREDICTS AND EDUCATES / 2018-1-RO01-KA202-049189 (Как Онкогенетиката Прогнозира и Образова), по програма „ЕРАЗЪМ +“ – Ключова дейност 2 за сътрудничество за иновации и обмен на добри практики в подкрепа на транснационални стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение.

Партньори по проекта НОРЕ са Фондация EUROED (Яши, Румъния), Регионален център за борба с рака JEAN PERRIN (Клермон Феран, Франция), Медицински университет-Пловдив (България), Сегедски университет (Сегед, Унгария), Асоциация ROHEALTH (Букурещ, Румъния) и софтуерна компания GREENSOFT (Яши, Румъния). Координатор на проекта е Университетът по медицина и фармация „Григоре Т. Попа в Яши (Румъния).

Проектът цели да повиши осведомеността на обществото относно прогностичните възможности на онкогенетиката, пряко свързани с напредъка в разбирането на ролята на генетичните фактори в наследствено-обусловени злокачествени заболявания. МУ-Пловдив ще се включи във всички партньорски дейности като изграждане на мултидисциплинарни консултантски групи във всяка от държавите-участнички в проекта, създаване на регистър от експерти за тези групи, интерактивни дискусии, разработване на профил на специалистите по онкогенетика с необходимите задължения и компетенции и други.

Проектът е с общ бюджет от 292,930 евро и продължителност 3 години (01.10.2018 г. – 30.09.2021 г.).