Към преподавателите и студентите – медици, стажант лекари, медицински сестри и друг обслужващ медицински персонал