Заповед на Министъра на здравеопазването РД-02-90/28.06.2021, относно промени в състава на Висшия медицински съвет