Фондова комисия

Фондова комисия

Фондова комисия за оценка на постъпилите дарения и експонати за Обществената колекция „Медицината по тракийските земи“

Председател –Доц. д-р Георги Томов, дм

Членове – Проф. д-р Мария Стойкова, дм

Доц. д-р Димитър Вучев, дм

Мая Урумова

Технически секретар – Ани Даскалова

Фондовата комисия приема, оценява и завежда в инвентарните книги постъпилите дарения и експонати.

Комисията е на пряко подчинение на Ректора и Зам. Ректор НИД.