Набиране на проектни предложения по компонент „Многостранни академични проекти“ – MAPS

Предстои отварянето на покана за кандидатстване по компонент „Многостранни академични проекти“ (MAPS: Multilateral Academic Projects) от Втория швейцарски принос към избрани държавни членки на Европейския съюз.
Компонентът е многостранна инициатива, която подкрепя съвместни изследователски проекти между учени от Швейцария и техните колеги в България, Хърватия, Унгария, Полша и Румъния. Насърчава обмена на знания, като предоставя възможности за трансгранично сътрудничество в Европейското изследователско пространство и отговаря на търсенето на научната общност за повече международна интеграция и сътрудничество с колеги, базирани в Швейцария, както и в Европа.
MAPS ще се изпълнява чрез съвместни изследователски проекти, които са насочени към насърчаване на проекти за сътрудничество с ясно дефинирани цели, включващи поне един кандидат, базиран в Швейцария, и двама до пет кандидати от две до пет от участващите страни от ЕС-13. Изследванията ще се извършват на територията на съответните участващи изследователски организации, като могат да се подкрепят и реципрочни посещения и кратки престои.
Продължителността на проектите ще бъде между 36 и 48 месеца, като всеки екип от всяка страна ще бъде финансиран с до 350 000 швейцарски франка. По поканата могат да се подават проектни предложения във всички научни области.
Кандидатите за финансиране трябва да отговарят на конкретните изисквания на страна партньор, от която кандидатстват. При отваряне на поканата за набиране на проектните предложния ще бъдат публикувани правилата за допустимост за всяка страна партньор, допълнителни изисквания, мандати за финансиране, политики и допустими разходи.
Процедурата за кандидатстване се очаква да стартира в началото на месец март 2024 г.
За допълнителна информация: https://snf.ch/en/0J84YIJ4f5K9LaQl/funding/maps-multilateral-academic- projects