Набиране на проектни предложения за швейцарска подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS)

Информираме Ви, че се набират проектни предложения за швейцарска подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS), част от трите компонента в тематична област „Научни изследвания и иновации“ от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз.

Швейцарската страна, съгласувано с Министерството на образованието и науката, взе решение да се удължи срокът на поканата до 29.02.2024 г. и да се променят условията за кандидатстване, за да може да се даде възможност на повече кандидати да подадат проектни предложения за участие в компонент PROMYS.

Съгласно новите условия на поканата по компонент PROMYS са допустими млади изследователи, които са работили в страна от ЕС-27 или Швейцария поне една година като докторанти или постдокторанти и които сега се стремят към научна кариера в България. Изследователи с от две до седем години изследователски опит след придобиване на ОНС „доктор“ могат да подадат заявление.

За да отговарят на условията, кандидатите трябва да са граждани на една от споменатите страни или да са работили поне три години в една от страните от ЕС-27 или в Швейцария. По компонент PROMYS ще се финансират разходи за заплати на младите учени и екипа по проекта и други разходи за изследвания.

Съгласно условията на безвъзмездната помощ младите учени ще получат максимум 625 000 франка за продължителност на проекта от пет години и ще се финансират до три проекта.

Изчерпателна информация за конкурса и условията за кандидатстване може да намерите на електронната страница на Националната швейцарска фондация за наука – Swiss National Science Foundation (https://snf.ch/en/uDrZ9XdnVZNYvICh/funding).

В началото на 2024 г. се планира отваряне на покана за кандидатстване по компонент „Многостранни академични проекти“ (MAPS: Multilateral Academic Projects).

Този компонент по Втория швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз ще подкрепя проекти, разработени и проведени от изследователи в Швейцария заедно с изследователи от две до пет от следните държави: България, Хърватия, Полша, Румъния и Унгария. Продължителността на проектите ще бъде до четири години, като всеки екип от всяка страна ще бъде финансиран с до 350 000 франка.

За допълнителна информация и/или възникнали въпроси можете да се обръщате към г-жа Isabelle Fellner и г-н Timothy Ryan, електронен адрес: [email protected], г-жа Зорница Хаджидимитрова-Георгиева, електронен адрес: [email protected] и г-жа Искра Йошовска, електронен адрес: [email protected].