НАГРАДА НА РЕКТОРА НА МУ – ПЛОВДИВ ЗА НАЙ-ДОБЪР МЛАД УЧЕН И НАЙ-ДОБЪР ЗАСЛУЖИЛ УЧЕН

 Уважаеми колеги,

Представям на Вашето внимание условията за конкурса за най-добър учен.

Сигурна съм, че в нашия университет има много достойни учени. 

Нека да ги оценим и подкрепим.

С пожелания за приятни летни празници,

проф. д-р Виктория Сарафян, дмн

Зам. Ректор по НИД

НАГРАДА НА РЕКТОРА НА МУ – ПЛОВДИВ

ЗА НАЙ-ДОБЪР МЛАД УЧЕН И НАЙ-ДОБЪР ЗАСЛУЖИЛ УЧЕН

  Уважаеми колеги,

 По време на поредния проект “Нощ на учените – 2013”, който ще се проведе на 27 септември 2013 год. (петък), от Ректора на МУ – Пловдив ще бъдат връчени две награди за принос в развитието на научно-изследователската дейност в Университета:

 1.      Награда за млад учен до 40 годишна възраст или до 5 години след защита на дисертация за ОНС «доктор» (пост-докторант).

2.      Награда за заслужил учен над 40 годишна възраст. 

 Наградите са индивидуални и ще се основават на научно-изследователска дейност на кандидата през последните 5 години до момента на номинирането. Оценяването ще се извършва по следните критерии:

 1. Публикувани монографии (монографични глави).

2. Публикувани статии в научни списания, вкл. електронни издания.

3. Публикувани статии в научни сборници.

4. Индивидуален импакт фактор.

5. h-индекс (Scopus)

6. Брой цитирания

 При участие с колективни научни трудове ще се отчита мястото на кандидата в авторския колектив. Публикувани учебни ръководства няма да се отчитат за научна дейност.

 Предложения за участие в конкурса могат да се правят индивидуално или от научните звена. Те трябва да съдържат:

 1. Заявление до Ректора за участие от самия кандидат или предложение с номинация от научното звено (катедра)

2. Копие на диплома за научна и образователна степен “доктор” (и “доктор на науките”).

3. Доказателствен материал, включващ ксерокопия на публикациите, придружени с  ISBN номер (на печатно издание) или електронен адрес (на електронно издание), справка за импакт фактора и h-индекса от електронните бази данни, избрани ксерокопия на статиите, в които са цитиранията.

 Документите се подават чрез Деловодството до Научен отдел на МУ в срок до 15 септември  2013 г.

 Подадените документи се разглеждат от комисия, назначена от Ректора и се оценяват по точкова система.

 Комисията изготвя обосновано становище за класиране, което представя на Ректорски съвет. Окончателното решение се взема от Ректора на МУ.

 Удостоените с наградата учени ще бъдат поканени да изнесат публична лекция по научната тематика, за която са наградени.

С решение на РС (Пр. №12/24.07.2013 г.) материалната стойност на наградата за млад учен е 500 лв., а за заслужил учен – 1000 лв.

Показатели за оценка

Брой

 

А

Оценъчни точки*

В

Общ брой точки

АхВ

1. Публикувани монографии (глави)

 

1.1. В чуждестранни издания

40/бр.

1.2. В национални издания

20/бр.

2. Публикувани статии в научни списания

 

2.1. В чуждестранно списание с ИФ

20/бр.

2.2. В чуждестранно списание без ИФ

10/бр.

2.3. В национално списание

5/бр.

3. Публикувани статии в научни сборници

2/бр.

4. Индивидуален импакт фактор

стойност

5. “h” индекс (Scopus)

стойност

6. Цитирания

6.1. От чуждестранни автори

5/бр.

6.2. От български автори

1/бр.

 * Коефициент за самостоятелен автор – 2, за първи и водещ (ръководител на колектив) автор – 1.5

 За информация: 

Доц. д-р Хр. Добрев, МФ – hristo_dobrev@hotmail.com, 0889716477;

Доц. д-р Благой Маринов, МФ – b.marinov@gmail.com, 0887567798.