Награда на ректора на му – пловдив за най-добър млад учен и най-добър утвърден учен

НАГРАДА НА РЕКТОРА НА МУ – ПЛОВДИВ

ЗА НАЙ-ДОБЪР МЛАД УЧЕН И НАЙ-ДОБЪР УТВЪРДЕН УЧЕН

Уважаеми колеги,

По време на поредната “Нощ на учените – 2015”, която ще се проведе на 25 септември 2015 год. (петък), Ректорът на МУ – Пловдив ще връчи две награди за принос в развитието на научно-изследователската дейност в Университета:

1.      Награда за най-добър млад учен до 40 годишна възраст или до 5 години след защита на дисертация за ОНС «доктор» (пост-докторант).

2.      Награда за най-добър утвърден учен над 40 годишна възраст. 

Наградите са индивидуални и се основават на научно-изследователска дейност на кандидата през последните 5 години (2011-2015) до момента на номинирането. Оценяването ще се извършва по следните критерии:

1. Публикувани монографии (или монографични глави).

2. Публикувани статии в научни списания, вкл. електронни издания.

3. Публикувани статии в научни сборници.

4. Индивидуален импакт фактор.

5. h-индекс (Scopus)

6. Брой цитирания

При участие с колективни научни трудове ще се отчита мястото на кандидата в авторския колектив. Публикувани учебни ръководства няма да се отчитат за научна дейност.

Предложения за участие в конкурса могат да се правят индивидуално и от научните звена. Те трябва да съдържат:

1. Заявление до Ректора за участие от самия кандидат или предложение с номинация от научното звено (катедра).

2. Копие на диплома за научна и образователна степен “доктор” (и “доктор на науките”).

3. Доказателствен материал, включващ списък и ксерокопия само на публикациите, участващи в конкурса, подредени по критериите на оценка, придружени с  ISBN номер (на печатно издание) или електронен адрес (на електронно издание), справка за импакт фактора и h-индекса от електронните бази данни, списък на цитиранията, включващ всяка публикация на кандидата, последвана от списък на статиите, които я цитират. Като доказателствен материал за цитиранията се прилагат справки от електронните бази данни, ксерокопия на статиите в които са цитиранията и евентуално допълнителен доказателствен материал за цитирания извън посочените в електронните бази данни. За публикации под печат е задължително представянето на удостоверение от редакционната колегия за одобрение за отпечатване.

4. Самооценка на кандидата на база на приложената таблица с показатели за оценка.

Документите се подават чрез Деловодството до Научен отдел на МУ в срок до 10 юли 2015 г.

Подадените документи се разглеждат от комисия, назначена от Ректора и се оценяват по точкова система.

Комисията изготвя обосновано становище за класиране, което представя на Ректорски съвет. Окончателното решение се взема от Ректора на МУ.Участниците в конкурса биват писмено уведомени за класирането по места в съответната категория, като им се предоставя информация за съответния общ брой точки на всеки от участниците.

Удостоените с наградата учени ще бъдат поканени да изнесат публична лекция по научната тематика, за която са наградени.

С решение на РС (Пр. №12/24.07.2013 г.) материалната стойност на наградата за млад учен е 500 лв., а за утвърден учен – 1000 лв.

Показатели за оценка

Брой

 А

Оценъчни точки*

В

Общ брой точки

АхВ

1. Публикувани монографии (глави)       1.1. В чуждестранни издания   40/бр.   1.2. В национални издания   20/бр.   2. Публикувани статии в научни списания       2.1. В чуждестранно списание с ИФ 1   20/бр.   2.2. В чуждестранно списание без ИФ   10/бр.   2.3. В национално списание2   5/бр.   3. Публикувани статии в научни сборници   2/бр.   4. Индивидуален импакт фактор3   стойност   5. “h” индекс (Scopus)   стойност   6. Цитирания       6.1. От чуждестранни автори4   5/бр.   6.2. От български автори5   1/бр.  

Забележки:

1.За чуждестранно списание се счита печатно или електронно списание, издавано в чужбина.

2.За национално списание се счита печатно или електронно списание, издавано в България.

3.Стойността на индивидуалния импакт фактор се определя, като общият импакт фактор на публикацията се раздели на броя на нейните автори.

4.За цитирания от чуждестранни автори се считат цитиранията в публикации на чуждестранни автори, отпечатани в чуждестранни или национални издания.

5.За цитирания от български автори се считат цитиранията в публикации на български автори, отпечатани в чуждестранни или национални издания.

f Коефициент за самостоятелен автор – 2, за първи и водещ (ръководител на колектив) автор – 1.5