charter-annotated-guidelines-feb2020_en_Page_01

Насоки за правилното прилагане на принципите на Еразъм Хартата за Висше образование за периода 2021-2027