Национален форум с международно участие на тема „Море и здраве”

Уважаеми колеги,

         Във връзка с Европейския ден на морето, Факултетът по “Обществено дравеопазване” към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ град Варна организира на 20.05.2015г.национален форум с международно участие на тема „Море и здраве”

         Замисълът е да се обсъдят различните аспекти на българската морска култура: здравна, екологична, правна, икономическа, професионална, историческа и да се изложат предложения, свързани с използването на моретата, океаните и  р.Дунав, като национален стратегически приоритет.

Научната програма включва доклади и постерна сесия.

Тематични направления:

—  Морето и морските ресурси като източник на здраве;

—  Психо-социални, физични и химични рискови фактори за здравето на работещите на море и възможностите за превенция;

—  Съвременни методи за диагностика и лечение на професионалните заболявания на море;

—  Медицински аспект на комплексните методи за управление при бедствия и критични състояния на море и на брега;

—  Международни и национални здравни морски юридически инструменти – изисквания към работещите в морската индустрия, медицинските учебни заведения, държавните и местни власти относно медицински нормативи на море;

—  Здравно морско образование, следдипломна квалификация и медицинско освидетелстване на корабните екипажи;

—  Състояние на пазара на работна ръка в морското корабоплаване, медицински изисквания към потенциалните кандидати, място на жените в морската индустрия;

—Същност и състояние на здравната морска култура в търговското и пътническо корабоплаване, пристанищните дейности, морската добивна индустрия и морския туризъм; 

—  Разни (военно-морска медицина, подводна морска медицина и други).

Молим, при желание от Ваша страна да участвате с доклад, научно съобщение или постер, да изпратите тема, автори и кратко резюме до 300 знака на следния

E – mail адрес:  [email protected]

Краен срок за изпращане на заглавие и автори – 31. 03. 2015 година.

Краен срок за изпращане на резюмето – 20. 04. 2015 година.

С уважение:                          

Организционен комитет