Национална научна програма „Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве)

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

„ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ“ (е-здраве)

Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве)

е част от пакета Национални научни програми, финансирани от Министерството на образованието и науката за период от 2-4 години (Решение № 577 на МС от 17.08.2018 г. ) за научноизследователски дейности, резултатите от които да позволят формиране на визия и научна методология в отговор на сериозни обществени предизвикателства, едно от които е електронното здравеопазване.

Водещата цел на ННП „е-Здраве“ е подобряване на качеството и своевременността на здравните услуги  чрез оптимизиране на разходите за информатизирани дейности и намаляване на натоварването на медицинския персонал с технически и с административни задачи.

Специфичните цели на Програмата, разпределени в 9 работни пакета, включват:

– създаване на методология и софтуерна архитектура за осигуряване на семантична оперативна съвместимост и интероперабилност на обменяните в рамките на клинико-диагностичния процес данни; разработване на прототипи и демонстратори на основни функции за интеграция и обмен на големи масиви разнотипни данни със съществуващи и новоизграждани информационни системи в здравеопазването;

– създаване на прототип за компютърно подпомагане на изготвянето на медицинска документация – диктофон за разпознаване на реч на български език в медицинската практика и за генериране на текстов запис на български език, специализиран за избрана медицинска област;

– разработване на стандартизирани модели на данните за провеждане и управление на клинико-диагностичния процес и за оценка на приложеното лечение и измененията в качеството на живот;   обработване и анализиране на данни за измерване на терапевтичните резултати и проследяване на клиничните ползи от проведените схеми на лечение с иновативни лекарствени продукти.

Програмата следва насоките на Европейския план за действие при въвеждане на електронно здравеопазване до 2020 г. и е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2030. Тя е  съгласувана със секторната политика на МОН и МЗ и се вписва в общата стратегия за преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския потенциал, споделено използване на изградена инфраструктура, концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и избягване на двойното финансиране.

Екипът се представлява от консорциум от научноизследователски институции, в който освен Медицински университет – Пловдив участват и Медицински университет – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Българска академия на науките, Технически университет – София, Медицински университет – Плевен, Тракийски университет.