Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти, докторанти, изследователи,

С Решение № 658 от 14 септември 2018 година е одобрявана национална научна програма (ННП) „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед) Необходимите средства за изпълнение на програмата
се осигуряват по бюджета на Министерството на образованието и науката от предвидените средства за наука в централния бюджет. МУ-Пловдив е водещ координатор или партньор в четири от 11-те ННП.

В програмата БиоАктивМед  (Договор Д01-217/30.11.2018) Бенефициенти са:
Водещи: БАН; МУ-София; МУ-Пловдив
Партньори: СУ „Св. Кл. Охридски“; ХТМУ; НСА и др.

Основна цел на програмата е: разработване на нови нискотоксични биологично активни средства и системи, съдържащи екстракти от природни източници (с растителен и животински произход) от България за подпомагане на терапията на някои заболявания

Дейностите на програмата включват:

  • Разработване на нови нискотоксични активни вещества от различни източници с цел прилагането им в персонализираната и превантивна медицина: разработване на нови ефективни технологии за получаване на активните вещества, изследване механизма на индукция на клетъчна смърт в туморни клетки със съвременни методи и техники.
  • Характеризиране на нискотоксични активни вещества с антиинфекциозен потенциал и ефективни срещу невродегенеративни заболявания: оценка на нови биологично активни продукти, оценка на паразитната активност на новите средства върху моделни системи.
  • Изследване на механизмите на действие на новите нискотоксични активни форми и комбинации на вещества с цел приложимостта им в биофармецевтичната промишленост: осъществяване на комплексен подход за изследване на биологичната активност и безопасност на веществата с природен произход като антитуморни, антимикробни и противовъзпалителни средства.
  • Разработване и апробиране на комплексен изследователски подход, съчетаващ теоретични, изчислителни и експериментални методи и техники за моделиране, прогнозиране и модулиране на терапемтичния ефект на субекти – пептиди, протеини, ензими, гликопротеини и др. биологично активни органични съединения: установяване на съответствие между първичната и вторичната структура и потенциала на пептидите за инхибиране на бактериалната активност, експериментални изследвания на антибактериалната активност на пептидната извадка, изследване преминаването на биологично активни новосинтезирани и природни вещества през кръвно-мозъчната бариера.

От страна на МОН е предвиден екип за координация и мониторинг на програмата, с Ръководител – проф. Иван Димов – съветник на министъра на образованието и науката

От МУ-Пловдив в БиоАктивМед участва научен екип с Ръководител – проф. д-р Марияна Аргирова, дхн, катедра „Химични науки“ към Фармацевтичен факултет на университета и екип изследователи в състав: гл. ас. Пламен Стоянов, дб – Катедра „Биоорганична химия“ и ас. Теодора Томова – Катедра „Химични науки“. Изследователите от МУ-Пловдив участват в 9 задачи от 4 от общо 9 работни пакета.

Повече информация за програмата можете да получите от ТЕМАТИЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ БиоАктивМед.

Презентация

Програмата се изпълнява за срок от 4 години.

МУ-Пловдив е участник в още 3 Национални научни програми.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД

Проф. Марияна Архирова, дхн
Катедра „Химични науки“