Национално дружество по симулационна медицина учредиха в Медицински университет – Пловдив

На 13.11.2020 г в Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив се постави началото на едно плодотворно сътрудничество между всички медицински университети в България. Обединени от загрижеността си за осигуряване на качествено образование и посветени на безопасността на пациентите, медицински и технически специалисти от МУ-Пловдив, МУ – София, МУ-Варна, МУ – Плевен, както и от медицинските факултети на Софийския Университет Св. Климент Охридски и Тракийски Университет – Ст. Загора основаха национално дружество, наречено Българско Общество по Симулационна Медицина (БОСМ).

Целите на националното дружество са да работи за развитието и интегрирането на симулационното обучение в медицинските училища, да съдейства за професионалното развитие, на лекарите и техническите специалисти, заети със симулационно обучение в медицината, да съдейства за развитието на научните изследвания, да организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации конгреси, конференции, симпозиуми и др., за дисеминиране на знанието и добрите практики в областта.

За председател на Управителния съвет на БОСМ беше избран проф. д-р Благой Маринов от МУ – Пловдив, с членове проф. д-р Росен Димов (МУ-Пловдив), доц. д-р Димитър Буланов (МУ – София), проф. д-р Добромир Димитров (МУ – Плевен), проф. инж. Росен Василев (МУ – Варна), доц. д-р Дорина Асенова (МФ на СУ Св Климент Охридски) и доц. д-р Емил Славов (МФ на Тракийски Университет – Ст. Загора).

Учредителите на Българското Общество по Симулационна Медицина споделят общи ценности, свързани с установяване на високи стандарти в преподавателската, изследователската дейност в областта на медицинското обучение, съизмерими с добрите европейски и световни стандарти, като особено внимание се отдава на изработване на препоръки, които да постъпят в Министерствата на образованието и науката (МОН) и здравеопазването (МЗ) за включването в учебните програми на курикулуми по симулационно обучение и въвеждане на добра медицинска практика чрез симулационни тренировъчни програми.

Директорът на МСТЦ, проф. Благой Маринов е категоричен, че „в областта на симулационното обучение се оформи една посветена академична общност, отправила взор към бъдещето на медицинското образование – смяна на досегашната парадигма за обучение на бъдещите лекари при леглото на болния с нова, акцентираща на процедурната компетентност, без да е компрометирана сигурността на пациентите”.

С полагането на основите на БОСМ, Медицинският университет – Пловдив ще инициира създаването на междууниверситетски клъстер с фокус върху медицинските симулационни технологии. Постиженията на МУ – Пловдив в областта на симулационното обучение са високо оценени от министрите на здравеопазването и образованието и науката, еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж, председателят на Комисията по здравеопазване към 44-то НС, както и от редица международни делегации. Постепенно и другите висши медицински училища в страната се приобщиха към идеята за въвеждане на симулационно обучение, като сериозни инвестиции в тази насока бяха направени в МУ – Варна, МУ – Плевен и Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Симулатори за виртуална реалност бяха закупени и от някои клинични бази на МУ – София.

При повишени изисквания към обучението в условия на пандемията от COVID-19 симулационните обучителни технологии могат да допринесат за запазване на качеството на образованието и стимулиране на потенциала на студентите за развитие. Ето защо създаването на национално сдружение на симулационни специалисти в медицината е много навременно и адекватно и обещава да се превърне в двигател на така чаканата промяна в обучението по медицина в България.