Национално финансиране за изпълнение на проекти по поканата „Teaming for Excellence” по Програма „Хоризонт Европа“ (публ. 16.08.2021 г.)

Процес на предоставяне на национално финансиране за изпълнение на проекти по поканата „Teaming for Excellence” по Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

Министерството на образованието и науката (МОН) обръща внимание на висшите училища и научните организации и другите допустими организации, които планират да подадат проектно предложение по поканата „Teaming for Excellence“ (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage), съгласно Работната програма за 2021 – 2022 г.1 по Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за изграждане на нови центрове за върхови постижения или модернизиране на съществуващи такива, че необходимото допълващо финансиране се планира да бъде осигурено от Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) съгласно наличния бюджет.

Горепосочените допустими организации следва да представят следната информация преди подаването на проектното предложение на първа фаза, както следва:
1. Анотация на проектното предложение;
2. Чуждестранните партньори;
3. Връзка с Иновационната стратегия за интелигентна специализация;
4. Необходимо национално финансиране.

Информацията следва да бъде представена пред директора на дирекция „Наука“ и Комисията за извършване на анализ и деклариране на принципна подкрепа от Министерството на образованието и науката (МОН) за проектни предложения за участие в европейски програми в сферата на науката и висшето образование.

С мерките се подпомага процеса на изграждане на проект на ПНИИДИТ,съответно планирането и изпълнението на допълващото финансиране на проектите по „Teaming for Excellence“.

Проявилите интерес български организации ще получат допълнителни указания относно подаването на проектни предложения на първа фаза по този конкурс.

От Министерството на образованието, Дирекция Наука