ПОКАНА ЗА СИМПОЗИУМ_Page_3

Научен симпозиум с международно участие "COVID 19 - мултидисциплинарен научен обзор"