Докторски програми

наука
наука

Образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ се придобиват само във висши училища и научни организации, получили акредитация за обучение в образователна и научна степен „доктор“ от НАОА, при условията и по реда на Закона за висшето образование.

Обучението за образователната и научна степен „доктор“ може да е редовно, задочно или на самостоятелна подготовка.

Осъществява се по индивидуален и групов учебен план и завършва със защита на дисертационен труд.

Конкурси

Нормативни документи

Документи за кандидатстване и процедури по защита