Регламент за финансиране на публикации на научни статии в реферирани списания с IF, класирани в квартили от Q1 до Q4, включително с OPEN ACCESS

Регламент за финансиране на публикации на научни статии в реферирани списания с IF, класирани в квартили от Q1 до Q4, включително с OPEN ACCESS