МНД „Асклепий“

Asklepij
Asklepij

WWW.ASCLEPIUS.BG

Младежко научно дружество (МНД) „Асклепий“ е обществено, независимо, неполитическо, доброволно сдружение на студенти и млади учени при МУ – Пловдив с идеална цел.

Дружеството, самостоятелно или в сътрудничество с други организации, организира конгреси, конференции, симпозиуми и други форуми, третиращи проблемите на съвременната наука.

Участието в МНД „Асклепий“ е доброволно. Участник може да бъде всеки студент или млад учен, независимо от неговата национална, етническа, религиозна или политическа принадлежност. Сдружението е отворено и за международно участие.

Членовете ползват предимства при:

  1. Участие в следващи мероприятия на МНД „Асклепий“ – намалени такси, приоритетна регистрация и др;
  2. Включване във вътреуниверситетски и национални научни проекти;
  3. Участие в неформалните срещи на различни теми, организирани от МНД „Асклепий“ и МУ-Пловдив;
  4. Достъп до консултации и методична помощ при изготвяне на презентации и постери за научни форуми;
  5. Подпомагане дейността на научни центрове и екипи в МУ – Пловдив;
  6. Участвате в управлението на дружеството.

Управителен съвет на МНД „Асклепий“

Председател
гл. ас. Димитър Пенков, дф
Членове
Медицински факултет
Преподавател: гл.ас. д-р Христина Златанова, дм
Студент: Аглика Бяндова
Факултет по дентална медицина
Преподавател: гл.ас. д-р Костадин Костадинов, дм
Студент:
Фармацевтичен факултет
Преподавател: гл.ас. Пламен Кацаров, дф
Студент: Мария Бачева
Факултет по обществено здраве
Преподавател: гл.ас. д-р Ваня Рангелова, дм
Студент:
Медицински колеж
Преподавател: Даниел Аргилашки
Студент: Васил Лазаров
Почетен председател
Проф. д-р Иво Димитров, дмн