МНД „Асклепий“

Asklepij
Asklepij

WWW.ASCLEPIUS.BG

Младежко научно дружество (МНД) „Асклепий“ е обществено, независимо, неполитическо, доброволно сдружение на студенти и млади учени при МУ – Пловдив с идеална цел.

Дружеството, самостоятелно или в сътрудничество с други организации, организира конгреси, конференции, симпозиуми и други форуми, третиращи проблемите на съвременната наука.

Участието в МНД „Асклепий“ е доброволно. Участник може да бъде всеки студент или млад учен, независимо от неговата национална, етническа, религиозна или политическа принадлежност. Сдружението е отворено и за международно участие.

Членовете ползват предимства при:

  1. Участие в следващи мероприятия на МНД „Асклепий“ – намалени такси, приоритетна регистрация и др;
  2. Включване във вътреуниверситетски и национални научни проекти;
  3. Участие в неформалните срещи на различни теми, организирани от МНД „Асклепий“ и МУ-Пловдив;
  4. Достъп до консултации и методична помощ при изготвяне на презентации и постери за научни форуми;
  5. Подпомагане дейността на научни центрове и екипи в МУ – Пловдив;
  6. Участвате в управлението на дружеството.

Управителен съвет на МНД „Асклепий“


Председател
гл. ас. д-р Петър Димов, дм Катедра  „Патофизиология“
pdimov@pathophysiology.info
От 2011 год. е асистент, а от 2016 – главен асистент в катедрата по Патофизиология към МУ – Пловдив. През 2015 год. придобива специалност по Патофизиология, а през 2016 год. защитава дисетационен труд на тема „Методи за неинвазивна оценка на възпалението в дихателната система – съвременни тенденции“. Научните му интереси са в сферата на неинвазивната белодробна диагностика, физическото натоварване, екзогенната хипоксия, хранителните добавки и др. Участвал в редица форуми в страната и чужбина от различно естество, както чисто научни, така и медицински и фармацевтични. Преминал множество следдипломни курсове и обучения в България и Европа, успешно завършил няколко проекта. Реализирал различни преподавателски и изследователски мобилности, от които и две едномесечни такива – в Амстердам, Холандия и в Загреб, Хърватия.
Представители на МФ
гл. ас. д-р Здравко Тарълов
Катедра  „Патофизиология“
От 2011 година е асистент, а по-късно и главен асистент към катедрата по Патофизиология на МУ-Пловдив. През 2015 година защитава дисертационен труд на тема „Оценка на състоянието на вегетативната нервна система при различни физиологични и патологични състояния, посредством вариабилността на сърдечната честота“. Научните му интереси са свързани със спортната медицина и адаптациите на организма към физическо натоварване, екзогенна хипоксия и други екстремни състояния.
гл. ас. Христина Златанова
Гл. асистент, отговорник УД и Качество и акредитация, кат. Фармакология и клинична фармакология, МФ – от 2015г.
Тема на дисертационен труд – „Експериментално фармакологично проучване на аналгетична и противовъзпалителна активност на новосинтезирани пиролови съединения” (2018)
Научни интереси: фармакогенетика/геномика; експериментални модели на обучение, памет и стрес и тяхното повлияване от канабидиол, антипсихотици, растителни продукти с адаптогенно действие, новосинтезирани пиролови деривати; аналгетична и противовъзпалителна активност на антидепресанти, новосинтезирани пиролови съединения аналози на СОХ-2 инхибитори; ефекти върху допаминергичната медиация на антипаркинсонови медикаменти.
Аглика Бяндова
Студент
Студент по медицина в 5-ти курс в МУ – Пловдив. Завършила Езикова гимназия “Пловдив” с профил английски език. Член е на Студентски съвет и АСМ – Пловдив. Занимава се с наука от 2018 година, като има участия в няколко университески научни форума и конференции, както и публикация в суплемент на списание Folia Medica. Научни интереси в областта на педиатричната анестезиология и реанимация и фармакология на детската възраст.
Иън Райчев
Студент
Роден през 1997 в Лондон, Великобритания. Завършил Медицински Колеж – Пловдив. Втора година студент по Медицина в Медицински Университет – Пловдив. От 2020 година – член на управителния съвет на студентски съвет.
Представител на ФДМ
Представители на ФФ
ас. Теодора Станкова, дб
През 2014 година завършва МУ – Пловдив с пълно отличие. Оттогава е асистент към катедра „Биохимия“ при Фармацевтичен факултет, МУ-Пловдив. През 2020 година защитава дисертационен труд на тема: “Проучвания върху посттранслационнo модифицирани бeлтъци при метаболитeн синдрoм и захарeн диaбeт тип 2”. Научни интереси – основно свързани с изследване на патобиохимичните механизми и потенциални биомаркери при различни заболявания (главно ендокринни и ревматоидни нарушения).
Христина Стойнова
Студент
Студентка в 4-ти курс, специалност Фармация в Медицински университет Пловдив. Завършила Езикова гимназия „Иван Вазов“ в град Пловдив, с профилирани френски и руски език, изучавала усилено и английски език.
Председател на Асоциацията на студентите по Фармация в България от 2019 година насам и благодарение на тази позиция придобива качества за управление на хора и ресурси, добри аналитични и презентационни умения, отлична комуникация и работа в екип с колеги.
„Реших да се кандидатирам за представител от страна на студентите от Фармацевтичния факултет в Младежко Научно Дружество Асклепий, защото чрез придобитите ми знания в организирането на различен тип кампании и контактите ми с колегите от всички курсове, смятам, че бих била полезна и имам желанието да привлека все повече студенти да участват в конференциите, конгресите и симпозиумите, организирани от Дружеството.“
Представител на ФОЗ
Представител на Медицински колеж
Райна Петрова
През 2002 г. завършила специалност “Рехабилитатор” в Мед. Колеж – гр. Пловдив. През 2009 г. придобива ОКС Магистър по УЗГ. От 2003 г.- 2009 г. работила като рехабилитатор на деца с увреждания. От 2010 година е преподавател в Мед. Колеж към МУ – Пловдив, спец. “Рехабилитатор”. От 2015 г., с разкриване на новата специалност “ Медицинска козметика”, е щатен преподавател в нея. Член на АФБ и АМК. Има множество участия, както в национални, така и в международни конгреси и конференции.
Лора Узунова
Студентка във втори курс Медицинска козметика в МК Пловдив към Медицински Университет Пловдив. Завършила езикова гимназия в гр. Стара Загора, профил Немски-Английски, 2014-2019г.
„Избрах тази специалност, защото желая да се развивам в тази сфера и смятам, че медицинското образование е изключително важно и нужно за съвременните козметици. Отгорник съм на курса си и съм член в Асоциацията на българските медицински козметици.”