Регламенти

Регламент за финансиране на участия в национални и международни научни форуми

Регламент за финансиране на такса за участие в национални и международни научни форуми

Заявление за кандидатстване за финансиране на такса за участие в национални и международни научни форуми

Решение на Ректорски съвет от 09.04.2019г. за кандидатстване само по един от двата Регламента (на НО или МСПД)

Онлайн подаване на документи по Регламент за финансиране на участия в национални и международни научни форуми

Регламент за финансиране на публикации на научни статии в реферирани списания с импакт фактор (IF)

Регламент за финансиране на публикации в реферирани списания с импакт фактор (IF)

Заявление за финансиране на публикации в реферирани списания с импакт фактор (IF)

Онлайн подаване на документи по Регламент за финансиране на публикации на научни статии в реферирани списания с импакт фактор (IF)

Регламент на конкурс за висока публикационна активност – срок до 31.05.2021 г.

Регламент на конкурс за висока публикационна активност през 2020г.

Заявление за кандидатстване в конкурс за висока публикационна активност

Информирано съгласие за участие в конкурс за висока публикационна активност

Онлайн подаване на документи по Регламент на конкурс за висока публикационна активност