Регламенти

Регламент за финансиране на участия в национални и международни научни форуми

Онлайн подаване на документи по Регламент за финансиране на участия в национални и международни научни форуми

Регламент за финансиране на публикации на научни статии в реферирани списания с импакт фактор (IF)

Регламент на конкурс за висока публикационна активност

Онлайн подаване на документи по Регламент на конкурс за висока публикационна активност