Регламент за финансиране на публикации в реферирани списания с импакт фактор (IF)