Указания

Използвайте кирилица за попълване на данните

Попълнете задължителните полета (*)

Допустимата големина на всеки отделен файл е 5 МБ

Допустимите файлови формати са : .jpg и .pdf

Заявление за кандидатстване в конкурс за висока публикационна активност

Академична година : 15.09.2020 - 14.09.2021

*Подписано заявление

*Публикация (.pdf)

*Уверение за прието участие от организационния комитет на форума

*Документ удостоверяващ приемането и предстоящото отпечатване на статията

*Фактура/проформа фактура

Регистрационна форма за форума

Банкови данни за превод на сумата

Копие на програмата

Декларирам, че през изминалата академична година не съм получил/а финансиране по текущия регламент