„Научноизследователски комплекс за транслационни невронауки“ в МУ – Пловдив – успешно приключен проект по ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013

На вниманието на Академичния състав

Уважаеми Представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че на 19 Януари 2016 г. Медицински университет – Пловдив успешно финализира инфраструктурния проект BG161PO003-1.2.4-0024-C0001/09.08.2013г. – „Научноизследователски комплекс за транслационни невронауки“ по Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика“ 2007-2013, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на изследванията и изследователските организации в България“.Изследователският комплекс стартира дейността си на 9 август 2013 г. В рамките на проекта се изгради изследователска инфраструктура с уникално за Югоизточна Европа оборудване (за транслационно функционално невроизобразяване и функционална неврохирургия) и с перспективи за национална и международна научно-изследователска колаборация в областта на неврологията, психиатрията и неврохирургията.Министерството на икономиката (Договарящ орган) утвърждава, че предвидените дейности по проекта са извършени и заложените цели са постигнати в рамките на периода на изпълнение на проекта. В изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ отчетените разходи възлизат на 3 137 733.48 лв. Договарящият орган верифицира обща сума на допустимите разходи по финалния отчет в размер на 3 137 733,48 лева, от които 2 667 073.46 лв безвъзмездна финансова помощ (85%) и 470 660.02 лв. собствено финансиране.За МУ Пловдив ще бъде извършено плащане в размер на 2 667 073.46 лева.Заедно с успешно финализирания проект „Технологичен център за спешна медицина” по схема за БФП „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативни инфраструктура“ Медицински университет успешно усвои 4,5 млн. лв. по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД