Неорганична химия

Дата на публикуване в Интернет : 20.05.2022 г.
Професионално направление : 4. Природни науки, математика и информатика
Научна или учебна специалност : Неорганична химия
Факултет : Фармацевтичен факултет
Катедра/секция: : Химични науки
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 111 от 31.05.2022 г
Кандидат/и : 1. Доц. Кирил Гавазов, дх
Заповед на ректора №: Р – 468/21.03.2022 г.
Научно жури: Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. Марияна Димитрова Аргирова, дхн МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. Ирена Петкова Костова, дн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. Марио Йорданов Митов, дхн Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. Димитър Стефанов Тодоровски, дхн Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. Георги Пенев Василев, дхн Външен Член Рецензия
БГ / EN
6. Доц. Боряна Венелинова Донкова, дх Външен Член Становище
БГ / EN
7. Доц. Здравка Янчева Велкова, дт МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Резюмета на представените публикации
Заключителното заседание на журито: 23.06.2022 г. от 11.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив