Неврохирургия

Дата на публикуване в Интернет : 10.05.2024 г.
Професионално направление : 7.1 Медицина
Научна или учебна специалност : Неврохирургия
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : Неврохирургия
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 107 от 29.12.2023 г.
Кандидати : Д-р Атанас Николов Даварски, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 898/22.03.2024 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Доц. д-р Тодор Пенчев Шамов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Васил Христов Каракостов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. д-р Светослав Калчев Калевски, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
6. Проф. д-р Христо Цеков Цеков, дм Външен Член Становище
БГ / EN
7. Доц. д-р Живко Колев Сурчев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Резюмета на научни трудове
Д-р Атанас Николов Даварски, дм

Заключителното заседание на журито :
10.06.2024 от 14:00 във Втора аудитория на Аудиторен комплекс