Неврохирургия

Дата на публикуване : 02.11.2016
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Неврохирургия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Неврохирургия
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г
Кандидати : 1. доц. д-р Христо Богданов Желязков, дм
Заповед на ректора № Р – 2279/19.10.2016 г.
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Борислав Димитров Китов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Петър Стефанов Вълканов, дм Външен Член Рецензия
3. полк. проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Светослав Калчев Калевски, дмн Външен Член Рецензия
5. проф. д-р Мария Георгиева Манова, дм МУ Пловдив Член Становище
6. проф. д-р Юрий Константинов Анастасов, дмн МУ Пловдив Член Становище
7. проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн МУ Пловдив Член Становище
 
резервни членове :  
       
       
 

Заключителното заседание на журито :  

05.12.2016г.  от 13 часа в Заседателна зала на Ректорат