Неврология

Дата на публикуване в Интернет : 18.12.2019 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Неврология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : Катедра „Неврология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр.61 от 02.08.2019 г
Кандидати : Д-р Георги Светославов Славов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2340/28.10.2019 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Красимир Розенов Генов, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Проф. д-р Димитър Богданов Масларов, дмн Външен Член Становище
БГ EN
5. Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Проф. д-р Иван Николаев Стайков, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Проф. д-р Пенка Атанасова Атанасова, дмн МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации:

Д-р Георги Светославов Славов, дм

Заключителното заседание на журито:

17.02.2020 г., от 14.00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив