Неврология

Дата на публикуване в Интернет : 11.09.2019 г.
Професионално направление :7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Неврология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : Медицински факултет
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 39 от 14.05.2019 г
Кандидати : 1. Доц. д-р Анастасия Георгиева Тренова, дмн
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1523/16.07.2019 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Георгиева Манова-Славова, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Димитър Богданов Масларов, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Проф. д-р Иван Николаев Стайков, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
5. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн Външен Член Становище
БГ EN
6. Проф. д-р Красимир Розенов Генов, дмн Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. д-р Николай Лазаров Топалов, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации
Заключителното заседание на журито : 24.10.2019 г. от 12 часа в Заседателна зала на Ректорат, МУ-Пловдив