Неврология

Дата на публикуване: 15.03.2016
Професионално направление 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност

Неврология

Факултет Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Неврология“
Брой места 1
За срок 3 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: ДВ, бр 86 от 06.11.2015г.
Кандидати 1. доц. д-р Пенка Атанасова Атанасова, дмн Резюмета на научните трудове
Научно жури Заповед на ректора № Р-243/09.02.2016г.  Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн МУ – Пловдив Председател Становище
2. aкад. Иван Господинов Миланов, дмн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн Външен Член Рецензия
5. проф. д-р Екатерина Василева Хаджипетрова, дм Външен Член Становище
6. доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм Външен Член Становище
7. проф. д-р Тодорка Здравкова Цветкова, дмн МУ – Пловдив Член Становище
Резервни членове :      
       
       

Заключително заседание на научното жури :

21.04.2016 от 14.00 ч. в Ректорската зала на МУ-Пловдив