Нов проект на Факултет по обществено здраве, финансиран в рамките на конкурс „AUF-COVID-19.2“ – 2021 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че е спечелен нов проект на Факултета по обществено здраве на МУ-Пловдив, финансиран в рамките на конкурс на  Университетската агенция на Франкофонията „AUF-COVID-19.2“ – 2021 г.

Проектът „Étude et évaluation dеs états de prédiabète, syndrome métabolique et détresse psychologique induites par le stress chez des étudiants fragilisés par la situation de pandémie prolongée de COVID-19 et prévention des risques par une plateforme web « STOP COVID-19 STRESS » (на български език: Проучване и оценка на стресиндуцирани състояния на преддиабет, метаболитен синдром и психологически дистрес при студенти в продължаваща пандемична ситуация (COVID-19) и превенция на риска чрез създаване на уеб-базирана платформа « STOP COVID-19 STRESS » е изготвен от екип от ФОЗ и ДЕСО, под ръководството на Доц. д-р Станислава Харизанова, дм, Ръководител на Катедра „Хигиена“, ФОЗ.

Проектът е единствен за България в рамките на конкурса и е значимо постижение и принос към специалния план за действие COVID-19 на Университетската агенция на Франкофонията (AUF), с цел да подкрепи свързани с пандемията инициативи на студенти и млади изследователи от университетите-членове на AUF.

В рамките на « STOP COVID-19 STRESS » се предвижда комплекс от научноизследователски дейности, анкетни проучвания и лабораторни изследвания, свързани с анализирането на последиците от здравната криза и предлагащи иновативни решения, с особена значимост за студентската таргетна група и за общественото здраве изобщо.

Надяваме се този успех да стимулира проектната активност, като разшири обхвата на източнициците за финансиране с поканите на Университетската агенция на Франкофонията (AUF).

Предоставяме на вниманието Ви:

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Ректор