Нов проект по Програма BG09 – Фонд „Стипендии“ на ЕИП

EEA GRANTS Logo

ПРОГРАМА BG09     ФОНД „СТИПЕНДИИ“ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО     

MON LOGO

Уважаеми представители на Академичния състав,

Медицински университет – Пловдив спечели нов проект – „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ В ОБУЧЕНИЕ С ФОКУС ВЪРХУ ЗДРАВНАТА ИНФОРМИРАНОСТ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ“.Университетът подписва за първи път проектен договор по линия на ПРОГРАМА BG09 – „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП“, МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”.Проектът ще се реализира в съкратен дванадесет месечен период през 2015 и 2016 година.

ОБЩА ЦЕЛПроектът предвижда повишаване нивото на компетентностите на българските преподаватели във висшето образование чрез сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия) за целите на образователна подкрепа на граждани от малцинствен етнически произход, в т.ч. ромски. Дейностите по проекта са насочени към постигането на общата цел на програмата – средствата по ФМ на ЕИП да бъдат използвани в подкрепа на социално-икономическото включване на граждани от ромски произход.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИНасочени са в приоритетна област медицински науки, включително различни специалности с конкретен фокус върху здравето и за директно въздействие върху подобряването на социално-икономическото включване на граждани от групи в неравностойно положение, включително от ромски произход, чрез средствата на образованието, обучението и научните изследвания.

ПАРТНЬОРИПроектът предвижда колаборация между Медицински университет – Пловдив, организация от страна-донор (SUPRAS CONSULT – Норвегия), специализирана при провеждане на образователни мерки сред ромско население, и Фондация за регионално развитие Рома 1995, отговорна за ромската таргетна група на територията на Пловдив, Стара Загора и Кюстендил.

ДЕЙНОСТИПроектът предвижда десет дейности, чието изпълнение ще повиши компетенциите на преподаватели във висшето образование от различни медицински специалности в обучения с конкретен фокус върху здравето на гражданите от етнически малцинствени групи, вкл. от ромски произход, при съобразяване със спецификата на обучение на такива етноси.

ФИНАНСИРАНЕФинансирането на проекта е от Фонд Стипендии на Европейското икономическо пространство (ПРОГРАМА BG09), Мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество”. Интензитет на безвъзмездната финансова помощ е 90%. Обща стойност на проекта – 226 954.85 EUR Финансова подкрепа от страната-донор е необходима за:- реализация на обмяна на опит и усвояване на добри практики в страните-донори;- провеждане на двустепенни интегрирани образователни семинари за подготовка на университетски преподаватели;- последващи информационни семинари за група от етнически малцинства, в т.ч. ромски произход, селектирана по критерии за оптимално покритие по брой, райони и възрастово разпределение аудитория;- информация за ползите от реализация на проекта в международна среда и осигуряване на устойчивост на резултатите чрез разширяване на обхвата на таргетните групи.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕСрокът за изпълнение на дейностите по проекта за периода е от 23.09.2015 – 30.09.2016 година.

На 13.10.2015 Академичното ръководство на МУ Пловдив и екипът по проекта посрещнаха представители на партньорите – Dr Lars Soeftestad (Supras Consult, Norway) и Г-н Антон Карагьозов – Председател на Фондация за регионално развитие “Рома-1995″ Пловдив, за да стартират изпълнението на проектните дейности.

Проф. Д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност